Instrukcja obsługi BIPu

Informacje o Biuletynie Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator informatyczny. Jest to niezależnie działający serwis internetowy, którego zadaniem jest udostępnianie informacji publicznej przez podmioty zobligowane do tego przez ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Podmioty powinny udostępniać informacje o statusie prawnym lub formie prawnej, o organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, swojej strukturze własnościowej. Jak również na temat funkcjonowania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych. Powinny także informować o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania.

Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - art. 61. Powinno ono zapewniać dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo takie przysługuje każdemu z zastrzeżeniem informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

 

Składniki Biuletynu Informacji PublicznejZamieszczone na stronie BIP zasoby opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli:
- tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść),
- czasem wytworzenia zasobu,
- tożsamością osoby, która udostępniła zasób na BIP,
- czasem udostępnienia zasobu na BIP.

Menu górne – zawiera odnośnik do strony głównej BIP, instrukcję obsługi BIP, rejestr wprowadzonych zmian, statystyki odwiedzin wszystkich zasobów, odnośnik do Strony Internetowej Urzędu Gminy oraz informację o osobach publikujących informacje w BIP.

Menu lewe (menu podmiotowe) – zawiera spis podmiotów które zobligowane są do udostępniania informacji w BIP. Każdy podmiot posiada rozwijane menu (menu przedmiotowe) zawierające treści obowiązkowo publikowane w BIP.

Menu nawigacji – znajduje się nad każdą podstroną. Wskazuje użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.

Historia wersji – w stopce każdej podstrony znajduje się historia wersji opublikowanego zasobu wraz z czasem jego udostępnienia i modyfikacji.

Wyszukiwarka - Serwis Biuletynu Informacji Publicznej posiada własny mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP. Aby wyszukać interesujący nas dokument należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna serwisu BIP frazę którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku „lupy” system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów, opisach, numerach uchwał oraz protokołów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.

 

Podstawa prawna:- ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
- ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Początek strony