Działalność gospodarcza

Od dnia 1 lipca 2011r. funcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, która ewidencjonuje osoby fizyczne będące przedsiębiorcami działającymi na terenie Polski. CEIDG jest prowadzona przez właściwego ministra do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Do dnia 31 grudnia 2011r. trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy dotychczas funkcjonujący na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kobiór zostali przeniesieni do CEIDG i z dniem 31 grudnia 2011r. Wójt przestał być dla nich organem ewidencyjnym.  W związku z powyższym wszelkie zmiany dotyczące zarejestrowanej działalności należy wprowadzać za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie CEIDG lub na formularzu papierowym składanym przez przedsiębiorcę w wybranym urzędzie gminy.

Przedsiębiorcy nieposiadający podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP mogą wypełnić wniosek on-line na stronie www.ceidg.gov.pl , następnie wydrukować go lub zapamiętać jego numer i najdalej w terminie 7 dni od wypełnienia wniosku zgłosić się w dowolnym urzędzie gminy lub miasta celem potwierdzenia tożsamości i wysłania wniosku do CEIDG.

 

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

 

Wszelkich informacji w zakresie: założenia, zmiany, zawieszenia, wznowienia oraz wykreślenia działalności gospodarczej udziela Centrum pomocy na stronie www.ceidg.gov.pl

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo, w związku z licznymi przypadkami błędnej interpretacji daty przewidywanego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jako daty automatycznego jej wznowienia, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 14a ust. 5 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zarówno zawieszenie jak i wznowienie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy. W związku z powyższym działalność pozostaje  zawieszona do czasu złożenia wniosku o jej wznowienie.

Zarówno data zawieszenia działalność jak i data wznowienia działalności gospodarczej, nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku w Urzędzie Gminy. Samo wygenerowanie przez przedsiębiorcę wniosku roboczego na stronie www.ceidg.gov.pl nie jest jednoznaczne z przesłaniem go do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

 

INFORMACJA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
dotycząca rejestracji na potrzeby podatku VAT oraz likwidacji działalności gospodarczej podatników podatku VAT.

1) Jeżeli przedsiębiorca chce być podatnikiem VAT lub jest do tego zobowiązany, to powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w Urzędzie Skarbowym wraz   z dowodem wpłaty opłaty skarbowej (obecnie w wysokości 170 zł)

2) W przypadku likwidacji działalności gospodarczej osoby fizycznej będącej zarejestrowanym podatnikiem VAT należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie VAT-Z, pismo w sprawie remanentu oraz ostatnią deklarację VAT

3) w przypadku likwidacji spółek cywilnych nie wystarczy tylko wykreślenie wpisów wspólników w CEIDG, gdyż należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 wraz z NIP-D, zgłoszenie VAT-Z, pismo w sprawie remamentu oraz ostatnią deklarację VAT.
 

Informacja wytworzona przez Agnieszka Błąkała dnia 25.04.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.05.2014. Odsłon 1440, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony