Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze - budowa parkingu z jezdnią manewrową, chodnikami i zielenią oraz przebudowa istniejących zjazdów na drogę gminną.

Na podstawie art 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 1 do SIWZ poprzez dodanie do formularza oferty zapisu o następującej treści: "Informuję/my, że nie należę/my do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas powinien wykreślić treść ww. informacji, a do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej." Zmiana wynika z konieczności dostosowania formularza ofertowego do zgodności z zapisem pkt VI  ust. 3 pkt a) i b) SIWZ. Ofertę należy składać na zmodyfikowanym druku formularza ofertowego.

Dokumentacja:

-- Projekt budowlany
   - Opis techniczny
   - Orientacja
   - Plan zagospodarowania terenu
   - Plan wysokościowy
   - Przekroje konstrukcyjne
   - Szczegóły krawężników
   - Szczegół studzienki ściekowej

-- Przedmiar robót

-- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 23.10.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.10.2014. Wygasa 06.11.2014. Odsłon 3254, Wersja 4
Początek strony