Statystyki odwiedzin Biuletynu
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne, Przetargi>Zamówienia publiczne do 30.000 euro  22469
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne, Przetargi>Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro  20629
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Przetargi>Zamówienia publiczne do 30.000 euro  13335
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Przetargi>Zamówienia publiczne do 30.000 euro  13251
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Uchwały Rady Gminy  10845
>Redakcja>Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej  7169
>Urząd Gminy>Nabór pracowników  6345
>Urząd Gminy>Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia  5723
>Urząd Gminy>Wybory i Referenda  3367
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników  3147
>Urząd Gminy>Plan zagospodarowania przestrzennego  3032
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne, Przetargi>Sprzedaż mienia  2947
>Urząd Gminy>Konsultacje społeczne  2559
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Uchwały Rady Gminy  2468
>Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Nabór pracowników  2457
>Urząd Gminy>Władze  2450
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Protokoły z Sesji Rady Gminy  2374
>Gminne Przedszkole>Nabór pracowników  2322
>Kobiórski Zakład Komunalny>Nabór pracowników  1996
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Ogłoszenia  1961
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Nabór pracowników  1922
>Urząd Gminy>Dane podstawowe  1860
>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  1821
>Gminny Dom Kultury>Nabór pracowników  1652
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Protokoły z Sesji Rady Gminy  1609
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Elektroniczna skrzynka podawcza  1575
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy  1456
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Ogłoszenia  1298
Urząd Gminy>Finanse Gminy>Budżet, Sprawozdania budżetowe  1235
>Gminna Biblioteka Publiczna>Nabór pracowników  1232
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe  1114
>Urząd Gminy>Współpraca z organizacjami pozarządowymi  1057
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy  1037
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Ogłoszenia  1037
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Skład Rady  881
>Urząd Gminy>Kontrole zewnętrzne  847
Urząd Gminy>Finanse Gminy>Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  812
>Urząd Gminy>Statut  790
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dane podstawowe  759
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Skład Rady  740
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Karta Dużej Rodziny  739
>Kobiórski Zakład Komunalny>Dane Podstawowe  730
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Działalność gospodarcza  712
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2016 rok  692
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2015 rok  679
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Kadra  675
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Dane podstawowe  656
>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  654
>Urząd Gminy>Numery kont bankowych  645
>Kobiórski Zakład Komunalny>Taryfa za odprowadzanie ścieków  644
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego  641
>Gminne Przedszkole>Kadra przedszkola  628
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Składy Komisji  626
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Składy Komisji  623
>Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Dane podstawowe  598
>Gminne Przedszkole>Rekrutacja  598
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2014 rok  580
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Budowa, przebudowa zjazdu z drogi publicznej (gminnej)  569
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste  568
>Gminny Dom Kultury>Dane podstawowe  566
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe  564
>Urząd Gminy>Telefony  546
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Rekrutacja  536
>Gminne Przedszkole>Dane podstawowe  532
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2017 rok  529
>Gminna Biblioteka Publiczna>Dane podstawowe  523
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  523
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Regulamin organizacyjny  517
Urząd Gminy>Polityka społeczna>Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011 - 2020  506
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Firmy wywozowe posiadające zezwolenie Wójta na wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kobiór  504
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Statut  497
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne  491
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny Program Profilaktyki  481
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska  479
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Rejestr Instytucji Kultury  459
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Podział nieruchomości  455
>Kobiórski Zakład Komunalny>Regulamin organizacyjny  455
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>WSO  453
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Opieka nad dziećmi do lat 3  452
Urząd Gminy>Polityka społeczna>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok  452
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Wykaz danych o środowisku  452
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy>Eugeniusz Lubański - Wój Gminy  452
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>SAWICKI Przemysław Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy  450
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Statut  449
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Nadanie numeru porządkowego nieruchomości  445
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny Zestaw Podręcnzików  443
>Kobiórski Zakład Komunalny>Statut  441
>Gminny Dom Kultury>Przedmiot działania  440
>Gminny Dom Kultury>Statut  439
>Gminny Dom Kultury>Regulamin organizacyjny  437
Urząd Gminy>Finanse Gminy>Wieloletnia prognoza finansowa  429
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny Zestaw Programów Nauczania  427
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny Program wychowawczy  421
Urząd Gminy>Polityka społeczna>Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  411
Urząd Gminy>Polityka społeczna>Gminny program wspierania rodziny  408
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  405
>Gminne Przedszkole>Statut  400
>Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Statut  400
>Gminna Biblioteka Publiczna>Regulamin organizacyjny  399
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Dokumenty szkoły>Regulamin organizacji uroczystości szkolnych  398
>Gminna Biblioteka Publiczna>Regulamin korzystania ze zbiorów  393
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Dokumenty szkoły>Bezpieczeństwo i higiena w szkole  391
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Status prawny i przedmiot działalności  389
>Gminna Biblioteka Publiczna>Regulamin korzystania z Internetu  387
>Gminna Biblioteka Publiczna>Statut  387
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny System Monitoringu  383
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Dokumenty szkoły>Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw  383
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny Program Doradztwa Zawodowego  381
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolna Instrukcja Realizacji Projektu  375
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Dokumenty szkoły>Regulamin dyskotek  371
Urząd Gminy>Finanse Gminy>Informacja o stanie mienia  366
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  364
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  354
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia docelowego działki od strony drogi gminnej  346
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne, Przetargi>Plan postępowań o udzielenie zamówień  340
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Gospodarka ściekowa na terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną  327
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)  322
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Kontrole zewnętrzne  303
Finanse Gminy>Budżet>Budżet 2014  295
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe  282
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Rejestr działalności regulowanej  262
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą  261
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Uzupełnienie aktu stanu cywilnego  253
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych>Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  236
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego  232
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Gospodarka ściekowa na terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną>Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie ścieków  230
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Agnieszka Błąkała - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  212
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Stefan Ryt - Wójt Gminy do dnia 2.12.2014r.  209
Finanse Gminy>Budżet>Budżet 2013  206
Finanse Gminy>Wieloletnia prognoza finansowa>na lata 2014 - 2021  206
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa  206
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych>Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  196
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2018 rok  196
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk wniosku o wydanie dowodu osobistego  191
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Bronisław Gembalczyk - Sekretarz Gminy  190
Finanse Gminy>Informacja o stanie mienia>Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kobiór na dzień 31.12.2013r.  188
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska>Wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości  188
Rada Gminy>Kadencja V(2006-2010)>Uchwały Rady Gminy  185
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi  184
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  184
>Urząd Gminy>Przetargi Urzędu Gminy  184
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)>Zajęcie pasa drogowego dot. prowadzenia robót  181
Rada Gminy>Kadencja IV(2002-2006)>Uchwały Rady Gminy  180
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne>Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla terenów, które nie posiadają opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  179
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Zgłoszenie zgonu  177
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska>Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  177
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Sprostowanie aktu stanu cywilnego  177
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne>Wydanie pełnej informacji w sprawie przeznaczenia terenu (działki) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z wypisem i wyrysem z planu.  176
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Eugeniusz Lubański - Zastępca Wójta do dnia 2.12.2014r.  176
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne>Przyjęcie wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  174
Finanse Gminy>Budżet>Budżet 2012  173
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Zmiana imienia i nazwiska  173
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)>Zajęcie pasa drogowego dot. umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej  172
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca  172
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne>Wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu (działki) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  170
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Złożenie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska na podstawie art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  169
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Pomoc materialna dla uczniów>Przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego  169
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa  168
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne>Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów, które nie posiadają opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  168
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)>Zajęcie pasa drogowego dot. umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam  167
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Pomoc materialna dla uczniów>Przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego  166
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego  165
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)>Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności  164
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Gospodarka ściekowa na terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną>Wniosek o dokonanie odbioru bezodpływowego osadnika ścieków  164
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska>Wydanie decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  163
Finanse Gminy>Informacja o stanie mienia>Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kobiór na dzień 31.12.2012r.  162
Rada Gminy>Kadencja V(2006-2010)>Protokoły z Sesji Rady Gminy  162
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska>Wydanie decyzji zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną  161
Finanse Gminy>Informacja o stanie mienia>Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kobiór na dzień 31.12.2011r.  160
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska>Wydanie decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  159
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Rejestr działalności regulowanej  157
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia pobytu stałego  148
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy> Jerzy Orlikowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  146
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia pobytu czasowego  144
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Harmonogram udzielania ślubów cywilnych  143
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  141
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy>Katarzyna Kozyra - Dyrektor Gminnego Przedszkola  137
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy> Beata Witańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy  135
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Jerzy Mazur - Przewodniczący Rady Gminy  134
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Gabriela Zając - Skarbnik Gminy  134
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy>Wojciech Paździor - Dyrektor Gminnego Domu Kultury  128
Finanse Gminy>Budżet>Budżet 2015  128
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy> Jadwiga Kumor - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  127
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy> Alicja Sojka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  126
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Katarzyna Myszor - Radna  124
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydawanych i unieważnionych dowodów osobistych  122
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Wojciech Paliczka - Radny  120
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy>Ewa Moryś - Dyrektor Kobiórskiego Zakładu Komunalnego  120
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Irena Musiał - Radna  119
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Monika Tetla - Skarbnik Gminy do dnia 4.9.2014r.  109
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Bernard Mazur - Radny  107
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Bogdan Szpak - Radny  105
>Instrukcja>Instrukcja do Biuletynu Informacji Publicznej  101
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Irena Cuber - Radna  99
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Eryk Kłos - Radny  98
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Jan Kukla - Radny  95
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Józef Mazurczyk - Radny  94
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Katarzyna Goździk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  94
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Edward Tomaszczyk - Radny  93
>Urząd Gminy>Polityka prywatności  92
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy> Gabriela Kułagowska - Starszy specjalista pracy socjalnej  91
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Krzysztof Grolik - Radny  89
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Ludwik Pawłowski - Radny  88
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały  81
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy  78
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Piotr Kłakus - Radny  77
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do trzech miesięcy  76
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>DANEK Andrzej Krzysztof - Radny  75
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>ŚWIERKOT Czesław Walenty - Wiceprzewodniczący Rady Gminy  73
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>MORAWIEC Beata Katarzyna - Radna  72
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>SPYCHAŁA Witold Jan - Radny  62
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>ZAWIERUCHA Beata Jadwiga - Radna  62
Finanse Gminy>Wieloletnia prognoza finansowa>na lata 2015 - 2027  52
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>PĘKAŁA Magdalena Ewa - Randa  51
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>SZCZOTKA Grażyna Anna - Radna  50
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>GROLIK Krzysztof Czesław - Radny  50
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>SZCZOTKA Tomasz - Radny  48
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>ZAREMBA Bronisława Elżbieta - Radna  46
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>SZPAK Bogdan Krzysztof - Radny  43
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>STASZAK Hieronim - Radny  43
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>JAROMIN Zygmunt Józef - Radny  41
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>MAZURCZYK Józef Kazimierz - Radny  40
>>  19
>>  19
>Pliki do pobrania>Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia  18
>Pliki do pobrania>Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa  16
>Pliki do pobrania>Komisja Budżetu i Finansów  16
>Pliki do pobrania>Komisję Rewizyjna  15
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy  15
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym  15
>Pliki do pobrania>Ogłoszenia  15
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk wniosku o nadanie numeru PESEL  15
>Pliki do pobrania>Sesja rady  14
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  14
>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  11
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Pomoc materialna dla uczniów  8
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Stefan Ryt  6
>Urząd Gminy>Współpraca z organizacjami pozarządowymi  6
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Piotr Kłakus - Radny  4
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Jerzy Orlikowski  3
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy  3
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Beata Witańska  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Eugeniusz Lubański  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Alicja Sojka  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Gabriela Kułagowska  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Monika Tetla  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Agnieszka Błąkała  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Wojciech Paździor  1
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Gabriela Zając  1
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Ewa Moryś  1
>Urząd Gminy>jj  1
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Katarzyna Kozyra  1
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Jadwiga Kumor  1
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Kontrole zewnętrzne  1
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Bronisław Gembalczyk  1
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste  1
Finanse Gminy>Informacja o stanie mienia> Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kobiór na dzień 31.12.2014r.  1
Początek strony