Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego in IFXIII.7820.115.2016 z dnia 21 września 2017 r.
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2017 Utworzono: 29.09.2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór"
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2017 Utworzono: 17.08.2017

Zawiadomienie Starosty Powiatowego w Pszczynie w sprawie zebrania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia -Projektu robót geologicznych dla linii kolejowej na obszarze Śląska

    
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2017 Utworzono: 02.08.2017

Obwieszczenie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z dk 1 wraz z nadzorem autorskim".
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 06.06.2017

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXII.747.10.2017 z dnia 16 maja 2017 r. o wszczęściu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji lini kolejowej
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2017 Utworzono: 30.05.2017

Zarządzenie

Zarządzenie nr 46/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarow
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2017 Utworzono: 26.04.2017

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 41/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kobióra sprawy wejścia Gminy Kobiór w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXII.7820.115.2016 28 lutego 2017 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postęowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektwoej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 wraz z nadzorem autorskim "
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2017 Utworzono: 08.03.2017

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 100/IV/2016 Wójta Gminy Kobiór z dnia 02 listopada 2016r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2016 Utworzono: 24.11.2016

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2016 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2016 Utworzono: 27.07.2016

Ogłoszenie

Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia zlokalizowanych w obiekcie w budynku przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2016 Utworzono: 06.05.2016

Zarządzenie

Zarządzenie nr 25/IV/2015 Wójta Gminy Kobió z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Kobiór za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2016 Utworzono: 05.05.2016

Obwieszczenie

Wójt Gminy Kobiór podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2016 Utworzono: 23.02.2016

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.30.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Podaje się do publicznej wiadomości miejcowości objęte inwestycją pn.: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa, podrelacja Czarków - Kobiór - część I."
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2016 Utworzono: 19.01.2016

Obwieszczenie

Wójt Gminy Kobiór podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali warsztatu mechanicznego dla potrzeb instalac
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2015 Utworzono: 04.12.2015
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
aktualne... Początek strony