Składy Komisji

Komisja Rewizyjna
1. Krzysztof Grolik - przewodniczący
2. Magdalena Pękała - wiceprzewodniczący
3. Beata Rozmus - członek
4. Witold Spychała - członek

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Zygmunt Jaromin - przewodniczący
2. Dariusz Cuber - członek
3. Bogdan Szpak - członek
4. Ewa Targiel - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

Komisja Budżetu i Finansów
1. Jerzy Mazur - przewodniczący
2. Andrzej Danek - członek
3. Dariusz Cuber - członek
4. Zygmunt Jaromin - członek
5. Magdalena Pękała - członek
6. Przemysław Sawicki - członek
7. Witold Spychała - członek
8. Bogdan Szpak - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy budżetu i finansów Gminy, analiza dochodów i wydatków, opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu, planowania finansowego, programów gospodarczych, podatków i opłat oraz raportu o stanie gminy.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
1. Bogdan Szpak - przewodniczący             
2. Andrzej Danek - członek
3. Krzysztof Grolik - członek
4. Zygmunt Jaromin  - członek
5. Jerzy Mazur - członek
6. Paulina Myszor - członek
7. Magdalena Pękała - członek
8. Beata Rozmus - członek
9. Witold Spychała - członek
10. Czesław Świerkot - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, inwestycjami, ładu przestrzennego gospodarką komunalną, mieszkaniową, gospodarką wodną, zieleni gminnej i zadrzewień, rolnictwem, ochroną środowiska i przyrody, dróg gminnych i mostów oraz organizacji ruchu drogowego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i usuwania ścieków, działalności w zakresie telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk.

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia
1. Dariusz Cuber - przewodniczący
2. Krzysztof Grolik - członek
3. Paulina Myszor - członek
4. Beata Rozmus - członek
5. Czesław Świerkot - członek
6. Ewa Targiel - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, promocji gminy, wspierania idei samorządowej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 27.11.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.11.2018. Odsłon 354, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony