Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXIX/215/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wydzierżawienia gruntu komunalnego położonego w Kobiórze przy ulicy Centralnej 57A, o pow. 165 m2 - teren utwardzony oraz 38,16 m 2 - teren zabudowany stanowiących część działki nr 1434/39 k.m. 1 obręb Kobiór
Załączniki:
xxix21514.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/214/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Kobiórze ul. Centralna 57
Załączniki:
xxix21414.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/213/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek pod planowaną drogę gminną 23KDW - ul. Stobika w Kobiórze
Załączniki:
xxix21314.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/212/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia Uchwały Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 okręgach wyborczych
Załączniki:
xxix21214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/211/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Załączniki:
xxix21114.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/210/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Załączniki:
xxix21014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/209/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Załączniki:
xxix20914.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.01.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 2

Numer: XXIX/208/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014r.
Załączniki:
xxix20814.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/207/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie stawki opłaty za przyjęcie ścieków bytowych dowożonych do punktu oczyszczalni ścieków "Wschód" w Kobiórze
Załączniki:
xxix20714.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/206/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
Załączniki:
xxix20614.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/205/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakład Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2014r. - 28.02.2015r
Załączniki:
xxix20514.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/204/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pszczyna na realizację zadania oświatowego
Załączniki:
xxviii20413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/203/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Załączniki:
xxviii20313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/202/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Załączniki:
xxviii20213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/201/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2014 r. pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Załączniki:
xxviii20113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony