Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.25.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
RG.0007.25.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.196.2021, Z dnia: 29.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.196.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.05.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.05.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.131.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.131.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.194.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026
Załączniki:
RG.0007.194.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.110.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.110.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.108.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.108.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.97.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek pod ul. Wodną w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.97.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.45.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych drzew i krzewów uznanych za pomnik przyrody na terenie parku otaczającego Zameczek Myśliwski Promnice
Załączniki:
RG.0007.45.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.95.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr X/60/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Załączniki:
RG.0007.95.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.82.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
Załączniki:
RG.0007.82.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.202.2021, Z dnia: 27.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.202.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.06.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 2

Numer: RG.0007.187.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.187.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.24.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
RG.0007.24.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.94.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
Załączniki:
RG.0007.94.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.66.2019, Z dnia: 10.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Załączniki:
RG.0007.66.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.11.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony