http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Urząd Gminy
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia
Statut
Godziny urzędowania
Władze
Oświadczenia Majątkowe
Budżet
Majątek Gminy
Pomoc publiczna
Numery kont bankowych
Sprawy Obywateli
Przetargi Urzędu Gminy
Podatki i opłaty, wzory druków
Kontrole zewnętrzne
Instytucje kultury
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Plan Rozwoju Lokalnego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Wykaz danych o środowisku
Konsultacje społeczne
Konkursy - praca
Rada Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Kobiórski Zakład Komunalny
Dom Kultury
Biblioteka
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
Informacje kontaktowe
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
LOGOWANIE - Administrator


 
Konkursy - praca 
Urząd Gminy
 
data publikacji:  09-07-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  09-07-2008 | 00:00
Nabór na stanowisko głównej księgowej jednostki budżetowej - Urząd Gminy - rozstrzygnięcie 09.07.2008

Wójt Gminy Kobiór

ogłasza nabór na stanowisko

głównej księgowej jednostki budżetowej – Urząd Gminy

 

1)      Opis stanowiska

Do stanowiska przypisane są sprawy z zakresu prowadzenia księgowości jednostki budżetowej - Urzędu Gminy.

 

2)      Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania :

­       obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

­       spełniające jeden z poniższych warunków:

a)      ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

b)      ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)      posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

­       ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

­       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

­       nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

­       nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

­       cieszy się nieposzlakowaną opinią,

­       znajomość obsługi komputera.

 

3)      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Wykonywanie obowiązków głównej księgowej jednostki budżetowej Urząd Gminy, a w

szczególności:

­       prowadzenie rachunkowości jednostki,

­       wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

­       dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

­       dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

4)      Oferty powinny zawierać :

­       list motywacyjny wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do naboru,

­       życiorys lub C.V.

­       dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

­       kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem,

­       oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych,

­       oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

­       oświadczenie , że kandydat nie był karany i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

­       oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

­       zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,

­       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kobiór ul. Kobiórska 5, I-sze piętro, w terminie do dnia 25 lipca 2008r., w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530, w czwartki od  730 do 1700, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównej księgowej”.


 

Informuje się, że w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko głównej księgowej jednostki budżetowej - Urząd Gminy zatrudniono Panią:

Renata Szary    zam. Kobiór

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska